9.5. – 30.6. 2016: Výstava obrazů „Opavsko v pastelu“