VÝČET REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
 

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

a. poskytování odborných rad, konzultací a referencí k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti
b. metodické návštěvy – nejméně 1x návštěva v každé obsluhované knihovně
c. praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven

2. Statistika knihovnických činností

a. metodická i praktická pomoc základním knihovnám zřizovaných obcí při zpracování statistických údajů
b. sběr dat a včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven provozovaných obcí
c. kontrola dat, zpracování údajů a jejich včasné odeslání
d. využívání výsledků statistiky knihovnických činností

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

a. porada knihovníků obsluhovaných knihoven – minimálně 1x ročně
b. vzdělávání knihovníků (semináře, školení aj.) zajišťující nabídku odborného vzdělávání (bez ohledu na místo vzdělávání) podle nabídky

4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

a. zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů v základních knihovnách zřizovaných obcí
b. akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu
c. tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, evidence pohybu výměnného fondu
d. výměna souborů bude probíhat pravidelně 3x ročně v sedmi cirkulačních okruzích
e. průměrný počet knih ve výměnném souboru činí 60 knihovních jednotek

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

a. pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných neprofesionálních knihovnách
b. revize dle plánu, případně v knihovnách, kde dojde ke změně pracovníka
c. aktualizace KF průběžně dle aktuální potřeby
d. zpracování protokolu o výsledku revize KF

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce

a. distribuce těchto fondů do 22 knihoven obcí, které na tuto službu uzavřely smlouvu s pověřenou knihovnou
b. akvizice, katalogizace a technická úprava knihovního fondu
c. provádění odpisů
d. tvorba regionálního souborného katalogu