VÝPŮJČNÍ ŘÁD
 1. Místní knihovna P. Křížkovského Holasovice (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (Zákon č.257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech.
  Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
  Knihovna má 3 pobočky v místních částech Kamenec, Loděnice a Štemplovec.
  Na základě smlouvy mezi Obcí Holasovice a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou se tato knihovna stala knihovnou pověřenou výkonem regionální funkce pro knihovny nejbližšího regionu.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům knihovnických služeb v provozních místnostech knihovny k tomuto účelu určených.
 3. Časový rozvrh služeb je uveden v Příloze č.1 Knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.
 4. Obcí schválené poplatky (paušální administrativní poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je Přílohou č.2 Knihovního řádu (ceník je uveden v záložce menu Ceník služeb).
 5. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.
 6. Uživatel je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
  Uživatelem knihovny se mohou stát:

  • občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  • děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců
  • cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu
 7. Každému uživateli vydá knihovna průkaz uživatele knihovny. Platnost průkazu je 12 měsíců, po této době je nutno platnost průkazu obnovit. Uživatelský průkaz je nepřenosný.
 8. Uživatel je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu uživatelského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 9. Za registraci v knihovně uživatel uhradí paušalní administrativní poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje uživatele k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k půjčování knihovního fondu z knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven, k přístupu k internetu, k získání ústních bibliografických a faktografických informací, rešerší ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.
 10. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 11. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 12. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 13. Čtenář může mít vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.
 14. Výpůjční lhůta je u knih 51 dní, u časopisů 14 dní. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.
 15. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář. Výjimečně je možné další prodloužení výpůjčky, ale jen po předložení dokumentu.
 16. Čtenář je povinen dodržovat termíny pro vrácení dokumentů. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku. Termíny pro vrácení dokumentů určuje automatický knihovnický systém, který pak následně i vypočítává výši poplatku z prodlení.
 17. Nereaguje-li čtenář na vyzvání k vrácení či uhrazení dokumentů, je celá záležitost řešena právní cestou.
 18. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 19. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
 20. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.
 21. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.
 22. Knihovna poskytuje svým uživatelům absenčně a prezenčně půjčování knihovních jednotek, dále poskytuje uživatelům služby v návaznosti na knihovní fond. Veškerou svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.
 23. Knihovna může po dohodě se čtenářem zprostředkovat písemné zpracování soupisu literatury (rešerší).
 24. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.
 25. Tento knihovní řád byl schválen radou obce Holasovice dne 7.3.2011 a nabývá účinnosti dnem 8.3.2011. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

 

      Ing. Václav Volný                   Helena Dehnerová
starosta obce Holasovice           pověřená vedením
 

Dodatek knihovního řádu